Wednesday, November 01, 2006

फिटे संशयाचे जाळे

फिटे संशयाचे जाळे झाले मोकळे मीपण
तनामनातून वाहे एक चैतन्य चैतन्य॥धृ॥

ज्ञान जागे झाले सारे नवविधा जाग्या झाल्या
आत्मसूर्य प्रगटता संगे जाणिवा जागल्या
एक अनोखी प्रतिभा आली भरास भरास॥ १॥

नाम घेवूनी उन्मनी झाली मनाची ही गती
ओवी जुनीच नव्याने आली भक्तांच्याही ओठी
बोधापूर्वीचे पालटे जग उदास उदास॥२॥

झाला आज ब्रह्मानंद जुने कालचे अज्ञान
'अहं' पणाला नामीचा सोनसळी अभिषेक
सारे रोजचे तरीही नवा आनंद आनंद॥ ३॥