Wednesday, November 01, 2006

लग्न म्हणजे ...

लग्न म्हणजे ...
लग्न म्हणजे... लग्नच असते.
दोन घरांना जोडणारे अंगण असते.

लग्न म्हणजे...
तिच्या घरासाठी,त्याची वणवण असते.

लग्न म्हणजे...
एकमेकांसाठी जगण्याची ओढ असते.

लग्न म्हणजे...
ऋणातून मुक्त होण्याची संधी असते.

लग्न म्हणजे...
थोडेसे रुसणे,बरेचसे फुगणे असते.

लग्न म्हणजे...
काही तुझे-माझे,बरेचसे आपले असते.

लग्न म्हणजे...लग्न म्हणजे... प्रेमच असते.
तुझे आणि माझे एकच असते.

लग्न म्हणजे...लग्न म्हणजे...लग्नच असते.
विवाहोत्तर प्रेमही शाश्वतच असते.