Wednesday, November 01, 2006

मरण जगला !

मरण जगला, मरण जगला
धनी कैवल्याचा तोचि झाला ॥ धृ ॥
मन आणि प्राणाचा साधता मेळ
नादब्रह्म नभी हुंकारला ॥ १ ॥
बहरता मुक्तीफुले इंद्रियामाजी
आसमंत सारा गंधाळला ॥ २ ॥
बिलगता जाणीव असिनाथासी
मी-तू पणा सारा पांगुळला ॥ ३ ॥
आनंदलहरी उठता अंतरी
ब्रह्मानंदी स्वामी विराजला ॥ ४ ॥